Sean Hale | Game 17 Female Div: Santa Cruz v Seattle